Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

053-776020

Email Us

aritc@crru.ac.th

แบบฟอร์มรับสมัครหลักสูตร Reskill & Upskill

พัฒนาทักษะกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reskill & Upskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต